Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.SIESCIGAM.PL


1. Postanowienia ogólne


1.1 Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") zawiera ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego prowadzonego pod domeną https://siescigam.pl (dalej: "Serwis").

1.2 Serwis prowadzony jest przez Grand-Massif Dawid Lekszycki zarejestrowaną w Warszawie przy Aleji Solidarności 72/29 (dalej: "GM").

1.3 Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu.

1.4 Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne z wyjątkiem odpłatnej promocji ogłoszeń i wydarzeń.

1.5 Układ Serwisu, materiały zamieszczone w Serwisie oraz każdy element Serwisu podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, poz. 904) i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508). Zabronione jest kopiowanie materiałów zawartych w Serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej zgody Serwisu.

1.6 Serwis udostępnia Użytkownikom możliwość dodawania wpisów do klandarza imprez, dodawania ogłoszeń oraz dodawania zdjęć bądź filmów.

1.7 Użytkownik Serwisu siescigam.pl publikuje swoje opinie i komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Siescigam.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach serwisu siescigam.pl.

1.8 Siescigam udostępnia informację o imprezach motoryzacyjnych, informacje te należy jednak każdorazowo potwierdzić u organizatora danego eventu. 

1.9 Siescigam.pl dołoży wszelkich starań by informacje zawarte w kalendarzu były aktualne, siescigam.pl nie bierze jednak odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub błędy w kalendarzu.


2. Korzystanie z serwisu


2.1 Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji, dostęp do modułu dodawania imprez, zdjęć i ogłoszeń  posiada każdy użytkownik publicznej sieci Internet zawana dalej Użytkownikiem

2.2 Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni lub korzysta z Serwisu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub działać na szkodę innych Użytkowników Serwisu oraz Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się również nie korzystać z Serwisu w sposób nienaruszający prawo, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.

2.4 Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest GM. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu przez GM. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek korzystania z elementów Serwisu dostępnych wyłącznie po podaniu ważnego adresu poczty elektronicznej.

2.5 Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas, inne podmioty z Grupy ONET-RAS Polska, a także Zaufanych Partnerów:


- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

- prawo żądania sprostowania danych

- prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora).


3. Materiały


3.1 Przez "Materiały" należy rozumieć wszelkie treści, zdjęcia, informacje, pliki lub aplikacje dostarczane przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu, w tym w przesyłanej poczcie elektronicznej, zamieszczane w kalendarzu imprez, galerii zdjęć, galerii filmów, ogłoszeniach oraz zamieszczane na forach dyskusyjnych. Zakazane jest dostarczanie Materiałów o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z dobrymi obyczajami. 

3.2 Użytkownik oświadcza, że podane przez niego Materiały nie są nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
b. nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;
c. nie naruszają obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych norm obyczajowych;
d. nie są obraźliwe oraz nie zawierają gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
e. nie zawierają treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny;
f. nie zawierają wirusów, innych programów komputerowych lub danych, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych lub powodowanie niezdatności do użytku systemów komputerowych;
g. nie zawierają bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do materiałów naruszających punkty a-f powyżej.

3.4 Użytkownik serwisu publikuje swoje Materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. GM nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach serwisu siescigam.pl.

3.4 GM ma prawo do usuwania, zmiany treści lub blokowania Materiałów naruszających Regulamin lub strukturę Serwisu.

3.5 GM, w przypadkach wyjątkowych naruszeń, zastrzega sobie prawo do usunięcia Materiałów.

3.6.Na stronie Serwisu prowadzone są konkursy. Zasady uczestnictwa w powyższych konkursach regulują oddzielne regulaminy znajdujący się na stronach konkursowych.


4. Kwestie techniczne


4.1 GM dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów, urządzeń mobilnych oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GM nie gwarantuje, że każda kombinacja tych elementów umożliwia korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu. Ponadto w Serwisie mogą występować  rozwiązania wymagające określonych konfiguracji komputera Użytkownika. 


5. Reklamacje


5.1 Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z Serwisem wyłącznie pocztą elektroniczną na adres admin@siescigam.pl Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację.

5.2 GM rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

5.3 O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony przez GM.


6. Polityka prywatności


6.1 Niniejsza Polityka prywatności zawiera zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od użytkowników Serwisu


6.2 Administratorem danych osobowych jest Grand-Massif Dawid Lekszycki 00-145 Warszawa Al. Solidarności 72/29 - właściciel siescigam.pl.


6.3 Serwis dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych użytkowników, podczas korzystania z serwisu

.

6.4 Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookie podczas samego korzystania z domeny.


6.5 Serwis zbiera za pośrednictwem domeny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów promocji następujące dane osobowe:


nazwisko i imię

adres

adres poczty elektronicznej

numer telefonu

NIP i nazwa - jeżeli Klientem jest firma

numer rachunku bankowego.


6.6 Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji transakcji. 


6.7 Powyższe dane są wykorzystywane w celu prawidłowej obsługi zamówienia.


6.8 Gromadzone dane osobowe wykorzystywane są w celach:

zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży promocji,

realizacji płatności,

obsługi reklamacji

Zamieszczania ogłoszeń bezpłatnych

wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych realizując tym samym obowiązki przedsiębiorcy przewidziane prawem,

przeprowadzania działań marketingowych jak również przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnych zgód.


6.9 Serwis informuje, że określone Materiały i Dane osobowe wprowadzane przez Użytkowników lub za jego zgodą do Serwisu (takie jak zdjęcia, wpisy na forach, informacje zawarte w ogłoszeniach w tym adres email oraz telefon, informacje zawarte w kalendarzu itp.) będą publicznie dostępne. Dotyczy to również danych osobowych Użytkowników zamieszczonych w części ogłoszenia i galeria.


6.10 W celu realizacji zlecenia promocji wydarzenia/ogłoszenia Serwis może udostępniać zebrane od Państwa dane do takich podmiotów jak: firmy księgowo-rachunkowe, operatorzy systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itp. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.


6.11 Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.


6.12 W ramach domeny mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od domeny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Portal siescigam.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.7. Prawa Użytkownika


7.1 Jakie prawa przysługują Urzytkownikom Serwisu jako podmiotom danych osobowych?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas, inne podmioty z Grupy ONET-RAS Polska, a także Zaufanych Partnerów:


- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

- prawo żądania sprostowania danych

- prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora).


7.2 Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody:

Urzytkownik ma prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.8. Pliki cookie

8.1 Serwis może gromadzić informacje o sposobie korzystania przez użytkowników z witryny internetowej. Może w tym celu wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to elementy informacji zapisywane na dyskach twardych komputerów użytkowników przez przeglądarki internetowe. Podczas ponownych odwiedzin witryny internetowej serwer automatycznie rozpoznaje plik cookie i udostępnia informacje na temat ostatniej wizyty użytkownika. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie; zwykle możliwa jest zmiana ustawień w celu wyłączenia automatycznej akceptacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zablokowanie plików cookie, nadal będzie mógł korzystać z większości funkcji Serwisu. GM może także monitorować użytkowników w celu oceny popularności różnych obszarów witryny oraz doskonalenia nawigacji, jednak te informacje nie są łączone z danymi osobowymi.


9. Promowanie


9.1 Ogłoszeniodawca i wydarzenia mogą dodatkowo być promowane poprzez aktywację w Serwisie jedną lub więcej spośród płatnych Usług Promowania Ogłoszeń.


9.2 Usługę promowania można aktywować klikając w “

9.2 Usługi Promowania Ogłoszeń i Wydarzeń świadczone są maksymalnie po 24 godzinach od momentu ich aktywacji i trwają przez ilość dni wskazanych przez Ogłoszeniodawcę.


9.2.Serwis przesyła na adres wskazany w formularzu wiadomość e-mail, w której potwierdza publikację Ogłoszenia oraz umożliwia promowanie ogłoszenia poprzez wypełnienie formularza do którego link zawarty jest w w/w wiadomości e-mail.


9.3 Aktywowanie Promocji Ogłoszenia/Wydarzenia następuje po dokonaniu płatności (w pełnej należnej kwocie)


9.4 Płatności wynikające z zamówień na łąmach serwisu obsługiwane są przez 

Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


10. Postanowienia końcowe


10.1 GM może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie. Na żądanie użytkownika GM dostarcza treść każdej zmiany Regulaminu drogą  elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. 


10.2 W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają  zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.


10.3 GM nie ponosi odpowiedzialności za Materiały zamieszczone w serwisie łamiące którykolwiek z punktów regulaminu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama