Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.SIESCIGAM.PL


1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") zawiera ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego prowadzonego pod domeną http://siescigam.pl (dalej: "Serwis").
1.2 Serwis prowadzony jest przez Grand-Massif Dawid Lekszycki zarejestrowaną w Warszawie przy Aleji Solidarności 72/29 (dalej: "GM").
1.3 Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu.
1.4 Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
1.5 Układ Serwisu, materiały zamieszczone w Serwisie oraz każdy element Serwisu podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, poz. 904) i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508). Zabronione jest kopiowanie materiałów zawartych w Serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej zgody GM.
1.6 siescigam.pl udostępnia Użytkownikom swojego serwisu internetowego możliwość dodawania wpisów do klaendarza imprez, dodawania ogłoszeń oraz dodawania zdjęć bądź filmów.
1.7 Użytkownik serwisu siescigam.pl publikuje swoje opinie i komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Siescigam.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach serwisu siescigam.pl.
1.8 Siescigam udostępnia informację o imprezach motoryzacyjnych, informacje te należy jednak każdorazowo potwierdzić u organizatora danego eventu.
1.9 Siescigam.pl dołoży wszelkich starań by informacje zawarte w kalendarzu były aktualne, siescigam.pl nie bierze jednak odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub błędy w kalendarzu.

2. Korzystanie z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji, dostęp do modułu dodawania imprez, zdjęć i ogłoszeń  posiada każdy użytkownik publicznej sieci Internet zawana dalej Użytkownikiem
2.2 Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni lub korzysta z Serwisu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub działać na szkodę innych Użytkowników Serwisu oraz GM. Użytkownik zobowiązuje się również nie korzystać z Serwisu w sposób nienaruszający prawo, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.
2.4 Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest GM. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu przez GM zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek korzystania z elementów Serwisu dostępnych wyłącznie po podaniu ważnego adresu poczty elektronicznej.
2.5 Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w innych celach marketingowych niż korzystanie z Serwisu oraz w celach statystycznych,handlowych przez GM lub inne podmioty. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach marketingowych niż korzystanie z Serwisu oraz w celach statystycznych przez GM lub inne podmioty jest całkowicie dobrowolne i nie stanowi warunku korzystania z Serwisu.
2.6 Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

3. Materiały

3.1 Przez "Materiały" należy rozumieć wszelkie treści, zdjęcia, informacje, pliki lub aplikacje dostarczane przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu, w tym w przesyłanej poczcie elektronicznej, zamieszczane w kalendarzu imprez, galerii zdjęć, galerii filmów, ogłoszeniach oraz zamieszczane na forach dyskusyjnych. Zakazane jest dostarczanie Materiałów o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.
3.2 Użytkownik oświadcza, że podane przez niego Materiały. nie są nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
b. nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;
c. nie naruszają obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych norm obyczajowych;
d. nie są obraźliwe oraz nie zawierają gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
e. nie zawierają treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny;
f. nie zawierają wirusów, innych programów komputerowych lub danych, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych lub powodowanie niezdatności do użytku systemów komputerowych;
g. nie zawierają bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do materiałów naruszających punkty a-f powyżej.
3.4 Użytkownik serwisu publikuje swoje Materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. GM nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach serwisu siescigam.pl.
3.4 GM ma prawo do usuwania, zmiany treści lub blokowania Materiałów naruszających Regulamin lub strukturę Serwisu.
3.5 GM, w przypadkach wyjątkowych naruszeń, zastrzega sobie prawo do usunięcia Materiałów.
3.6 GM zapewnia możliwość przesyłania powiadomień o Materiałach naruszających prawo lub Regulamin do moderatora Serwisu.
3.7.Na stronie www.siescigam.pl prowadzone są konkursy. Zasady uczestnictwa w powyższych konkursach regulują oddzielne regulaminy znajdujący się na stronach konkursowych.

4. Kwestie techniczne

4.1 GM dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów, urządzeń mobilnych oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GM nie gwarantuje, że każda kombinacja tych elementów umożliwia korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu. Ponadto w Serwisie mogą występować  rozwiązania wymagające określonych konfiguracji komputera Użytkownika.

5. Reklamacje

5.1 Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z Serwisem wyłącznie pocztą elektroniczną na adres admin@siescigam.pl Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację.
5.2 GM rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5.3 O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony przez GM.

6. Polityka prywatności

6.1. GM informuje, że określone Materiały wprowadzane przez Użytkowników do Serwisu (takie jak zdjęcia, wpisy na forach, informacje zawarte w ogłoszeniach, informacje zawarte w kalendarzu itp.) będą publicznie dostępne. Dotyczy to również danych osobowych Użytkowników zamieszczonych w części ogłoszenia i galeria.

6.4 GM może gromadzić informacje o sposobie korzystania przez użytkowników z witryny internetowej. Może w tym celu wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to elementy informacji zapisywane na dyskach twardych komputerów użytkowników przez przeglądarki internetowe. Podczas ponownych odwiedzin witryny internetowej serwer automatycznie rozpoznaje plik cookie i udostępnia informacje na temat ostatniej wizyty użytkownika. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie; zwykle możliwa jest zmiana ustawień w celu wyłączenia automatycznej akceptacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zablokowanie plików cookie, nadal będzie mógł korzystać z większości funkcji Serwisu. GM może także monitorować użytkowników w celu oceny popularności różnych obszarów witryny oraz doskonalenia nawigacji, jednak te informacje nie są łączone z danymi osobowymi.
6.5 W przypadku elementów Serwisu dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników pliki cookie są używane do rozpoznawania i zapamiętywania przeglądarek i użytkowników. W tym celu w pliku cookie zapisywany jest identyfikator sesji. Plik cookie używany w takim wypadku jest tymczasowy i zostanie usunięty przez przeglądarkę po opuszczeniu Serwisu, chyba, że użytkownik wybierze opcję zapamiętania sesji. Takie wykorzystanie plików cookie umożliwia użytkownikom szybkie przechodzenie ze strony na stronę oraz korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji. Należy pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie na swoim komputerze może spowodować odmowę dostępu do tych obszarów Serwisu, które zależą od plików cookie.
6.6 Wykorzystywane przez Serwis zewnętrzne systemy statystyk kontrolowane przez osoby trzecie mogą również zapisywać na dysku użytkownika własne pliki cookie, jeżeli użytkownik nie zablokuje takiej możliwości. Pliki te nie są objęte niniejszą polityką  prywatności. GM nie jest w stanie kontrolować sposobu wykorzystania tych plików przez osoby trzecie i w związku z tym odpowiedzialność GM za ich wykorzystanie jest wyłączona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
6.7 Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w ramach Serwisu. W Serwisie mogą być umieszczone odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, w których niniejsza polityka nie obowiązuje.

7. Postanowienia końcowe

7.1 GM może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie. Na żądanie użytkownika GM dostarcza treść każdej zmiany Regulaminu drogą  elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.
7.2 W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają  zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
7.3 GM nie ponosi odpowiedzialności za Materiały zamieszczone w serwisie łamiące którykolwiek z punktów regulaminu

  • Najlepiej oceniane zdjęcie

    011
  • partnerzy

    http://www.supertrophy.pl/ http://www.ak-centrum.pl/ http://driftfoto.pl/ http://bezpiecznymotorsport.pl/ http://devil-cars.pl/ http://www.iameseriespoland.com http://www.super-rally.eu/ http://www.ak-krolewski.pl/ http://www.samochodowypucharmalopolski.pl/ http://www.iameseriespoland.com http://motorsport.bytom.pl/ www.stoppijanymkierowcom.pl http://www.ligarajdowa.pl/ http://www.wlta.pl/ https://www.facebook.com/wrakomania/